Internet Marketing , Kada ? i Zašto ?

Pojam marketinga se često definiše na različite načine, tako da to stvara prilične teškoće u razumevanju ove materije. Moderni marketing se objašnjava kao business aktivnost koja vezuje proizvodnju sa potrošnjom tako da se zadovolje potrebe tržišta, ili kao sveobuhvatni sistem aktivnosti čiji je cilj da proizvodnju, prodaju robe i usluga, uskladi sa potrebom tržišta.
Na internetu ili  stručnoj literaturi možemo često naići na različite definicije marketinga kao što su:

 • marketing je poslovna aktivnost,
 • marketing je skup međuzavisnih poslovnih aktivnosti,
 • marketing je koordinirajuća integralna funkcija u procesu kreiranja
 • poslovne politike preduzeća,
 • marketing je ekonomski fenomen,
 • marketing je proces prilagođavanja ponude i tražnje,
 • marketing je filozofija upravljanja.

Postoje više koncepcija u medjusobnom rivalitetu prema kojima poslovne i druge organizacije mogu provoditi svoju marketing aktivnost a to su:

 • Koncept proizvodnje
 • Koncept proizvoda
 • Koncept prodaje
 • Koncept marketinga
 • Društveni koncept marketinga

Ono čime se mi najčešće bavimo može se svrstati u „Koncept proizvoda“ i „Koncept prodaje“

Koncept proizvoda

Ovakav koncept polazi od predpostavke da potrošači favorizuju one proizvode koji pružaju najviše kvaliteta, dostignuća i poseduju odlične karakteristike. Marketing menadžeri u organizacijama orijentisanim na proizvod usmjeravaju svoja delovanja na proizvodnju proizvoda visokih performansi kao i na njihovo stalno poboljšanje.

Koncept prodaje

Koncept prodaje je uobičajen pristup mnogih preduzeća prema tržištu. U modernim industrijskim privredama kapaciteti su često ogromnih razmera, pa se proizvođači bore za kupce. Zato preduzeće da bi povećalo svoju prodaju mora preduzeti agresivne marketing aktivnosti.